Този курс е предназначен за студентите от втори курс при Ветеринарномедицински факултет.

Целта на дисциплината и преподавания материал е да се обогатят знанията на бъдещите магистри с етологични и правни аспекти към защитата и благополучието на всички селскостопански животни.

 С тази дисциплина се допълват етологичните и правни познания на ветеринарните лекари по отношение на защитата и благополучието на животните при тяхното отглеждане, транспортиране и начините за контрол и санкции при констатиране на жестокост и неспазване на хуманното отношение към тях.