Електронни учебни курсове за студенти от ОКС Магистър

Електронният курс е предназначен за студентите от четвърти семестър ОКС Магистър специалност НУП.ИКТ в НУ (юни 2021)

Електронният курс е предназначен за студентите във втори семестър от ОКС магистър ПНУП (3-семестриално обучение)

Електронният курс е предназначен за студентите във втори семестър от ОКС магистър ПНУП (двусеместриално обучение)

Електронният курс е предназначен за студентите от четвърти семестър ОКС Магистър специалност НУП.ИКТ в НУ

Електронният курс е предназначен за студентите във втори семестър от ОКС магистър НУП.ИКТ в НУ