Проект "Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол; ПРОЕКТ BG051PO001–3.1.07–0032

Настоящите документи са изготвени с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието и науката.