Учебни курсове - гл. ас. д-р Митко Шошев

Учебен курс по Алалия

Учебен курс по Афазия

 Учебен курс по Невролингвистика

Учебен курс по Дизартрия

Учебен курс по Невропсихология

Учебен курс по Специална психология

Учебен курс по Клинични форми на умствената изостаналост

Учебен курс по Особености на вербалното поведение при деца с аутизъм и ХАДВ

Електронен курс по Клинична психология