Анотация

Инвестициите са един от най-важните фактори за просперитета на всеки субект в икономическото пространство.

Успехът на една инвестиция зависи от редица фактори, като решаващо значение имат качествените знания и добри практически умения за търсенето на инвестиционни идеи, разработването и оценяването им. 

Цел: Да  запознае аудиторията и даде фундаментални знания в областта на инвестициите, като значимо място се отделя на методите, подходите и принципите при вземане на решения за инвестиране, оценката им и последващия контрол. Двата основни раздела:  Инвестиции в реални активи и Инвестиции във финасови активи са структурирани съобразно инвестиционната теория и заемат относително равни дялове в курса. Принципните приложения от инв. теория имат безспорно практическо приложение в икономиката, както на национално, така и на фирмено ниво.

Сложността и обширността на тематиката, наложи ограничаване на обема по отношение на съдържанието и обхвата на курса. Редица важни за теорията и практиката проблематики, останаха незасегнати, което е предизвикателство в бъдещата работа на автора. Стремежът тук е постигането на концептуална съгласуваност и умерена трудност на изложението.