Курсът по Теория на музиката е с лекционно-практическа насоченост. Съдържанието му е обособено в 10 теми, които включват запознаване с основни понятия от музикалната теория и изразност. Последователността на лекциите е съобразена с възможностите на студентите от педагогическите вузове и ориентирана към придобиване на музикални компетентности, необходими за тяхната бъдеща професионална практика.