Курс на гл. ас. инж. Мима Трифонова

Курсът е предназначен за студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика (ПНУП) и специалност Начална училищна педагогика с чужд език (НУПЧЕ).

Може да използва и от студенти от магистърска програма НУП.ИТвНУ