Курсът по "Финансово-стопански анализ" представя основните теоритико-методологични постановки за финансово-стопански анализ на предприятието.