Дисциплината запознава студентите с логическата структура намикропроцесора, с архитектурните особености и организацията на отделните възли. Разглеждат се регистровата структура на микропроцесора, видовете адресации, организацията на паметта и входно-изходния интерфейс, основните инструкции от асемблерния език и технологията на програмирането.