Курсът по Методика на обучението по музика е с лекционно-практическа насоченост.   Съдържанието на програмата е насочено към разностранна музикално-педагогическа подготовка на специализантите, съобразена с бъдещата им професионална  реализация.