Курсът по Електронен музикален инструмент / Софтуер за нотация има за цел да развие у студентите първоначални умения за свирене, като затвърди в практически аспект знанията им от курса по Теория на музиката: четене и записване на нотен текст, динамични знаци, темпо, тембри, музикални инструменти и др. Акцентът в нея е поставен върху въведение и работа с програмни продукти за нотация MuseScore - въвеждане, аранжиране и форматиране на нотен текст. Музикалният материал е жанрово разнообразен, а тематиката на изучаваните песни, дава възможност бъдещите педагози да ги използват непосредствено в своята учебна практика.