Курсът на обучение има за цел да надгради у студентите уменията за работа с презентации, като даде възможност за формиране на компетенции за озвучаване и вграждане на звук в обекти и слайдове, които се съхраняват в общ файл. Технологията включва:

-  създаване, подбор, съхраняване и обработка на музикални ресурси;

-  синхронизиране на звук, звуков монтаж;

-  озвучаване и дизайн на презентацията;

-   представяне на готовия продукт пред аудитория.