Фармацевтичната химия е приложно – фундаментална наука. Тя се опира на теоретични и практически предпоставки при избора и изучаването на лекарствата и тенденциите при търсене на нови биологично – активни съединения, като допринася за оформянето на специалиста с професионална квалификация ―помощник фармацевт. Фармацевтичната химия, като специална дисциплина, интегрира информация от редица изучавани преди това фундаментални химични и медикобиологични дисциплини, и е тясно свързана с технологията на лекарствените форми и фармакологията. В курса по фармацевтична химия при разглеждане съдържанието на програмата, лекарствата са разделени по фармакологични групи, като се прилага АТС класификацията на СЗО. Всяка фармакологична група е разгледана на основата на химична класификация.

Фармацевтичната химия е дисциплина, изучаваща химията на лекарствата. Лекционният курс включва фармакологична и химична класификация на лекарствата, химични структури и номенклатура, съгласно изискванията на (IUPAC), методи за синтез, свойства, метаболизъм, връзка структура-активност, охарактеризиране и фармацевтичен анализ, съгласно изискванията на Европейската фармакопея, както и теоретични аспекти на анализа.

Фармацевтичната химия е динамична дисциплина, като непрекъснато отпадат и се регистрират нови лекарствени продукти и в зависимост от тяхното значение отделните прeдставители непрекъснато се актуализират