Обучението по настоящия модул се налага от необходимостта да се оптимизира подготовката на студентите-педагози за разработване и употреба на дидактически тестове в обучението като средство за диагностика на знанията и уменията на учениците, а оттук и на ефективността на обучението. Качествената диагностика би послужила за установяване на допуснатите слабости, за насочване на учениците към определен подход при изучаване на даден учебен материал, за установяване доколко нов вариант за методическо въздействие допринася за подобряване на резултатите, т.е. за задълбочено и трайно усвояване на знанията и уменията.