Курсът е предназначен за учители които преподават или ще преподават учебния предмет "Човекът и природата".

Разгледано е мястото и ролята на КОО “Природни науки и екология” в системата на общообразователната подготовка. Представена е спецификата на учебния предмет “Човекът и природата” и неговото място в природонаучната подготовка на учениците. Разгледани са основните елементи на организацията на учебно познавателната дейност на учениците по "Човекът и природата" - планиране на дейността, консултиране на учениците, концептуализиране и управление на учебния процес. Представени са възможности за обвързване на обучението с ежедневната практика на учениците. Описана е необходимата предварителна подготовка – годишно и тематично планиране. Разгледана е организацията на подготовката преди урока – подготовка на илюстрациите и демонстрациите, подбор на задачите за работа в клас и самостоятелна работа. Отделено е място и на организацията на дейността на учителя след часа – априорен анализ на проведения час.