Курсът е предназначен за учители, които преподават или ще преподават учебния предмет "Човекът и природата". Той е отговор на съвременните тенденции за приложение на ИКТ в образованието. Засегнати са проблеми, свързани със структурно-функционална схема на учебния процес. Представени са качествата на каналите за връзка, които определят необходимостта от използването на различни методически варианти за приложение на ИКТ. Отделено е място на електронното обучение и електронните тестове като форма за оценка на постиженията на учениците. Разглеждат се видовете задачи, използвани в електронните тестове и изискванията и етапите за изработване на електронни тестове. Предлагат се актуални и подходящи търсачки и портали за разширяване на научното съдържание по отделните теми. Разглеждат се възможности за обработка на откритата информация и адаптация към конкретно учебно съдържание. С наличен виртуален ресурс се реализират варианти на организация на експерименталната дейност. Предлага се работа в компютърен планетариум.