Учебната дисциплина се изучава през първи семестър на първата учебна година от обучението по специалност "Медицина". Цели изясняване на основните физични величини, явления и количествени закономерности, които представляват важна страна от жизнените процеси при човека, както и изясняване на основите на физичните методи за диагностика и лечение в съвременната медицина.