Настоящият курс е разработен въз основа на специализираната система за интерактивно обучение PTB4153 Human and Animal Physiology System, продукт на Австралийската фирма AD Instruments, предоставя възможност на студентите по ветеринарна медицина, изучаващи дисциплината Физиология на животните,  да развиват практически умения, да записват и анализират данни, илюстриращи широк диапазон от нормално протичащи жизнени процеси в организма.
   Модулите са оборудвани със софтуерния продукт LabTutor Teaching Suite и хардуерния продукт PowerLab 26Т, датчици и аксесоари, които улесняват студентите при изпълнението на голям брой експерименти. Интерфейсът на софтуера съдържа въвеждаща теоретична част, подробни инструкции за извеждане на опитите и настройка на апаратурата, позволява събиране на физиологични данни в реално време в хода на експериментите, обработка на данните, изготвяне на експериментални протоколи и провеждане на тестова проверка в края на упражнението.
      Системата за обучение дава възможност за провеждане на практичните занятия със студентите както на български, така и на английски език.

Вход към  LabTutor: http://109.121.200.133