Курсът е предназначен за учители, които преподават или ще преподават учебния предмет "Човекът и природата". 

В него са представени  теории за учене и стилове на учене. Разгледан е учебният процес като учебно-възпитателен процес и като процес на обучение. Описани са основните подходи и методи на преподаване, които могат да намерят приложение в обучението по "Човекът и природата". Предложена е специфика на методиката на обучението по "Човекът и природата", чрез която се формират ключови компетентностиРазгледани са класно-урочните, извънкласните и извънучилищните форми на организация на учебния процес по "Човекът и природата". Представени са основните цели на различните форми, структурни схеми на различни видове уроци и  методическите изисквания към съвременния урок. Описани са основни характеристики на различните видове задачи по "Човекът и природата". Разгледани са функциите  и етапите на решаването им. Предложен е вариант за методика на обучение на учениците за решаване на задачи. Разгледана е същността на експерименталната дейност в часовете по “ Човекът и природата”. Предложени са варианти за формиране на експериментални умения. Отделено е и място на техниката на безопасност и работа с лабораторна апаратура.