Дисциплината има за цел да:

  • даде знания на студентите, свързани с принципите на управление на системите и технологиите за информационно осигуряване;
  • представи връзката между мениджмънта и информацията;
  • разкрие значимостта на мениджмънта на информацията за ефективно вземане на решения и управление на бизнеса.

Тя предоставя на студентите знания, които могат да им бъдат полезни в бъдещата им практическа работа като инженери в областта на  информационните и комуникационните системи и технологии в бизнеса.