Дисциплината има за цел да

  • разшири познанията на студентите в областта на съвременните информационни и комуникационни технологии и тяхното приложение при управлението, контрола и разпространението на информацията в рамките на една бизнес организация;
  • даде нови познания на обучаваните, свързани със същността, характерните особености и основните компоненти на информационните системи и приложението им в икономиката.

Тя предоставя на студентите знания за информационните системи и тяхното приложение в бизнеса.