Курсът излага съвременното състояние на макроикономическата теория, като на фона на теорията се анализират множество примери на реални макроикономически процеси, зависимости и макроикономическа политика. В курса се отразява динамичната натура на дисциплината – проблемите се разглеждат балансирано по отношение на различните школи и течения в макроикономическата наука.

Перспективата, която е възприета в курса е европейската. Институционалната среда, регулациите, фокусът на проблемите, примерите и данните са преди всичко от практиката на страните от Европейския съюз. Това ще подпомогне студентите да направят връзката между абстрактните постановки, концепциите и икономическата среда, в която живеят.

Изложението почива на солиден и строг теоретичен фундамент и в същото време е ясно за възприемане и с практическа насоченост.