Проект с участието на студенти и докторанти.

Научните проучвания и публикуването на резултатите им са неразделна част от про­фе­сионалния живот на студенти и учени, работещи във ВУЗ. Създаването на соб­ст­вена разработка от какъвто и да било вид е недооценявана и недостатъчно позна­та дейност. В ерата на медицината, основана на доказателства, биостатистиката и епи­де­миологията сa основ­ни дисциплини, подпомагащи здравните специалисти при провеж­да­не на научни изслед­вания, като им предоставят възможност да разбират и създават съвре­менни научни публикации по актуални теми, да вземат научно обосновани решения за грижите за пациентите.

Вниманието към методологията на научните проучвания (с акцентиране към теоретични, практически и квалификационни изисквания към авторите) за правилно структуриране и добре изработени научни публикации е добре инвестирано време.

Изследователските цели на проекта включват систематизиране и обобщаване на методики за добра научна работа, използвани в преподаването на дисциплини от областта на биомеди­цинските науки и намерени в научната литература. Да се акцентира върху добрите практики, правила и методи на научно­изследователската работа.

Проектът е насочен към студенти и докторанти в специалностите от областта на биоме­дицинските науки и цели  да се изведат основните акценти на добрата научна работа, в съответствие със съвременната клинична епидемиология, която се базира на общата епидемиология и на нейната практическа реализация в медицината, основана на доказателства. Стре­ме­жът на авторите на проекта е да се систематизират  и обобщят основните моменти при създаване на различните научни разработки. Така ще се по­стиг­нат необходимите познания и практически умения у студенти и докторанти за тяхната конкретна работа в областта на науката.

 Събрани са над 120 източника, които разглеждат различни аспекти по тази доста обширна тема.