В този курс ще се запознаете с основните статистически термини и понятия, както и използването на процедурата Data Analysis в MS Excel за изчисление на дескриптивните показатели, проверката на хипотези, корелационен и регресионен анализ.