Дисциплината "Електрически измервания" има за цел да запознае студентите с различните методи за електрически измервания и средствата, с които се осъществяват.

С лабораторните упражнения се цели да се създадат умения за боравене с различни измервателни уреди, да се оценява точността им и да се обработват получените резултати.

Входните връзки на курса са с получените знания по дисциплините: "Физика", "Материалознание", "Електротехнически материали" и "Теоретична електротехника", а изходните - с всички специални дисциплини до края на обучението, както и практическото упражняване на професията след дипломирането.