Дисциплината „Биология“ се води пред чуждестранни студенти в подготвителен курс към „Център за езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани“ (ЦЕСОЧГ) при Тракийски Университет.

Описание на съдържанието на дисциплината:

Изучаването на биология от чуждестранните студенти е задължително условие за успешното им обучение в Тракийски университет. Студентите от подготвителния курс към ЦЕСОЧГ изучават тази дисциплина в два семестъра – от януари до юни. След успешно завършване на подготвителната година тези студенти продължават своето образование в различните специалности на ТрУ („Ветеринарна медицина“, „Медицина“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Рехабилитатор“, „Акушерка“ и др.). В тази връзка основна цел на курса е студентите да овладеят минимума от българска научна терминология по съответната биологична дисциплина и изравняване на познанията им по биология.

Учебният материал по дисциплината „Биология“ e разпределен в две части. В уводната част са включени основните биологични понятия и упражнения за езикова работа. След уводната част, следват тематичните единици по цитология, хистология, анатомия на човека, физиология на човека и обща биология, като научните знания са степенувани във връзка с постепенното увеличаване на възможностите за ползване на български език от студентите.

Спецификата на работа в ЦЕСОЧГ и липсата на международни знаци и формули в биологията налага да се води интензивна работа по български език. В тази връзка в обучението съществена роля играе езиковата работа със студентите. С цел по-ефективното усвояване на материала отделните тематични единици са придружени с различни типове упражнения и конструкции с оглед формиране на научен стил в чуждестранните студенти.