Разглеждат се механизмите за формулиране на целите и определяне на задачите на програмите за ЗИП според образователната степен, профила на училището и очакваните резултати. Описват се механизмите за подбор на учебно съдържание и разработване на концепция за планиране, организиране и провеждане на обучението в ЗИП.  Представят се разнообразни интерактивни методи и подходи за реализиране на занятията по ЗИП.