Курсът по Педагогика на музикалните дейности в ДГ включва теми за овладяване на теоретичните знания за развитие на музикалните способности и основния понятиен апарат, както и придобиване на практически умения за прилагането им в учебния процес от бъдещите детски учители.

       Художествените и музикално-аналитични дейности /свирене, пеене, възприемане на музика/ се разглеждат по стандартите, учебните планове и програми на ДОИ и се апробират в реална учебна среда. Съдържанието на програмата е насочено към разностранно музикално-педагогическо развитие на студентите с оглед на професионалната им реализация.