Обучители и консултанти за МК са: доц.Калоян Янков и Ас.Дамян Петров

Информационни системи в здравеопазването - избираема дисциплина