Електронен курс - факултативна дисциплина  - Музикално изкуство за деца -  ас. д-р Диана Петкова за студентите от специалности ПНУП и НУПЧЕ втори курс

Електронният курс е предназначен за студентите от специалности ПНУП и НУПЧЕ (редовно), 2-ри курс.
ас. д-р Теодора Илиева

Електронен курс семинарни упражнения по СБЕ - ас. д-р Теодора Илиева
Курсът е предназначен за студентите от специалности - ПНУП, НУПЧЕ и Специална педагогика

Електронен курс по учебната дисциплина Български език и стил - избираема дисциплина - ас. д-р Теодора Илиева

Курсът е предназначен за студентите от специалност ПНУП и НУПЧЕ - 2 курс

   Курсът по Електронен музикален инструмент / Софтуер за нотация има за цел да развие у студентите първоначални умения за свирене, като затвърди в практически аспект знанията им от курса по Теория на музиката: четене и записване на нотен текст, динамични знаци, темпо, тембри, музикални инструменти и др. Акцентът в нея е поставен върху въведение и работа с програмни продукти за нотация MuseScore - въвеждане, аранжиране и форматиране на нотен текст. Музикалният материал е жанрово разнообразен, а тематиката на изучаваните песни, дава възможност бъдещите педагози да ги използват непосредствено в своята учебна практика.

Курсът по Теория на музиката е с лекционно-практическа насоченост. Съдържанието му е обособено в 10 теми, които включват инфолмация за основни понятия от музикалната теория и изразност. Последователността на лекциите е съобразена с възможностите на студентите от педагогическите вузове и ориентирана към придобиване на музикални компетентности, необходими за тяхната бъдеща професионална практика.