Учебната дисциплина е предназначена за студенти в специалностите "медицинска сестра" и "акушерка". Съдържанието на дисциплината е в унисон със съвременните изисквания за използване на компютър и информа­цион­ни технологии - те да бъдат разглеждани едновременно като инструмент и средство за решаване на определени информационни задачи, а и като среда, в която могат много до­бре да бъдат развити и усвоени разнообразни подходи и стратегии, свързани с необ­хо­ди­ми­те личностни и социални умения за живот и работа в едно все повече информатизиращо се общество.

Дисциплината Лечебно хранене има за цел да запознае студентите с основните изисквания към храната и диетата като неразделна част от болничното и извънболничното лечение на пациенти, както и с ролята на храненето за профилактика на различни заболявания.

Артрозната болест е най-разпространеното ставно заболяване. Курсът „Профилактика на артрозната болест”  е насочен към студенти от специалност “Медицинска сестра”, завършили основния курс по Вътрешни болести. Основната цел на обучението на студентите е да се запознаят  с основните методи за профилактика на остеоартрозата. Да се получат по-задълбочени знания за същността на заболяването, водещо до инвалидизация и ограничена социална адаптация на пациентите. Особено внимание ще бъде обърнато на значението на различните възможности на информация на здравословен начин на живот, движение и самонаблюдение. Ще бъдат представени данни от научната литература за етапите от развитие на различни деформации на хрущяла, еволюцията им и възможностите за предотвратяване. Ще бъде представена информация за основни начини за хондропротекция.  Студентите ще бъдат запознати  с методите на анкетиране и възможност за обучение в превенция на хрущялното увреждане на опорно-двигателния апарат .