Учебната дисциплина “Информационни технологии в социалната сфера” е разработена за курса на обучение за студенти от специалността “Социални дейности”. Програмата е в унисон със съвременните изисквания за използване на компютър и информационните технологии - те да бъдат разглеждани едновременно като инструмент и средство за решаване на определени информационни задачи, а и като среда, в която могат много добре да бъдат развивани и усвоявани разнообразни подходи и стратегии, свързани с необходимите личностни и социални умения за живот и работа в едно все повече информатизиращо се общество. Използват се предимно интерактивни форми и методи на обучение.

В настоящият курс студентите се запознават в теоретичен план със същността на невербалното общуване, с неговите функции, структура, със знаковата му система. Разгледана е характеристиката на жестовете като универсален език на хората. Обърнато е специално внимание на спецификата на невербалните знаци и жестове при различните култури и народи.В най-общ план е разгледана и проксемиката като наука за пространственото поведение. Външният вид и позата като невербално реторично средство се изучават от гледна точка на съвременните процеси в обществото.