Учебната дисциплина “Информатика“ е в унисон със съвременните изисквания за използване на компютър и информационните технологии - те да бъдат разглеждани едновременно като инструмент и средство за решаване на определени информационни задачи, а и като среда, в която могат много добре да бъдат развити и усвоени разнообразни подходи и стратегии, свързани с необходимите личностни и социални умения за живот и работа в едно все повече информатизиращо се общество. Използват се предимно интерактивни форми и методи на обучение.

Цел на курса е:

  • Да се осмисли предназначението и логиката на работа с компютър при решаване на практически задачи, свързани с информационни дейности.
  • Да се запознаят студентите с основните информационни дейности и процеси.
  • Да се запознаят студентите с предназначението на операционна система, връзката между информация и файл, необходимостта от струк­ту­ри­ране на информацията.
  • Да се придобият знания и умения за работа с операционна сис­тема Windows, като графичен интерактивен интерфейс.
  • Да се овладеят умения за работа с текстов редактор Microsoft Word от офис пакета Microsoft Office за създаване, фор­матиране и записване във файл на текстов документ с всички възможности, които редакторът предлага.
  • Да се овладеят уменията за работа с електронна таблица Microsoft Excel за създаване, фор­матиране и работа с функции в електронна таблица.
  • Да познават и използват основните функции на текстообработваща програма и електронна таблица.