Курсът "Тестове и задачи по химия" е предназначен за обучение, самоподготовка и проверка на знанията по дисциплини: Медицинска химия, Химия с основи на химичната екология, Аналитична химия с инструментални методи, Химия и Химия с основи на хидрохимията на студенти от първи курс от специалности: Ветеринарна медицина, Екология и опазване на околната среда, Агрономство, Аграрно инженерство и Рибовъдство и аквакултури, редовно и задочно обучение, в Тракийски университет.