В този курс ще се запознаете с основните статистически термини и понятия, както и използването на процедурата Data Analysis в MS Excel за изчисление на дескриптивните показатели, проверката на хипотези, корелационен и регресионен анализ.

Този курс е предназначен за студентите от втори курс при Ветеринарномедицински факултет.

Целта на дисциплината и преподавания материал е да се обогатят знанията на бъдещите магистри с етологични и правни аспекти към защитата и благополучието на всички селскостопански животни.

 С тази дисциплина се допълват етологичните и правни познания на ветеринарните лекари по отношение на защитата и благополучието на животните при тяхното отглеждане, транспортиране и начините за контрол и санкции при констатиране на жестокост и неспазване на хуманното отношение към тях.

   Настоящият курс е разработен въз основа на специализираната система за интерактивно обучение PTB4153 Human and Animal Physiology System, продукт на Австралийската фирма AD Instruments, предоставя възможност на студентите по ветеринарна медицина, изучаващи дисциплината Физиология на животните,  да развиват практически умения, да записват и анализират данни, илюстриращи широк диапазон от нормално протичащи жизнени процеси в организма.
   Модулите са оборудвани със софтуерния продукт LabTutor Teaching Suite и хардуерния продукт PowerLab 26Т, датчици и аксесоари, които улесняват студентите при изпълнението на голям брой експерименти. Интерфейсът на софтуера съдържа въвеждаща теоретична част, подробни инструкции за извеждане на опитите и настройка на апаратурата, позволява събиране на физиологични данни в реално време в хода на експериментите, обработка на данните, изготвяне на експериментални протоколи и провеждане на тестова проверка в края на упражнението.
      Системата за обучение дава възможност за провеждане на практичните занятия със студентите както на български, така и на английски език.

Вход към  LabTutor: http://109.121.200.133