Учебната дисциплина има за цел да даде знания на студентите за развитието на енергетиката в областта на добиване и използване на енергия от възобновяемите енергийни източници, като се разглеждат подробно въпросите за получаване и трансформиране на биомаса от различни суровини. Разгледани са методите за получаване и използване на биогаз, изискванията при изграждане и  обезопасяване на инсталации за добив на биогаз. Теоретичната подготовка се допълва от практическо обучение, където студентите имат възможност да се запознаят с конкретни действащи инсталации..

Дисциплината се базира на знания, получени от дисциплините термодинамика, топло и масопренасяне, механика на флуидите и горивна техника. Получените знания разширяват общите знания на инженерите по топлотехника и ги специализират в областта на биоенерготрансформациите, енергийната ефективност и рационално използване на енергията.